You are currently browsing the monthly archive for september 2009.

Vandaag bijzondere post ontvangen. Paul McCartney heeft me een briefje geschreven om de Partij voor de Dieren te bedanken voor de aandacht voor zijn campagne “Meat Free Monday” op Prinsjesdag. 

Ik heb vandaag naar aanleiding van de uitzending van Vara Kassa waarin gesteld werd dat de stichting Promotie Kalfsvlees niet veel meer lijkt te zijn dan een mantelorganisatie van de Van Drie Groep, kamervragen gesteld over de besteding van Europese kalfsvleessubsidies.
Ik wil van de minister weten hoe het kan dat een collectieve promotiecampagne vooral lijkt te worden ingezet om de belangen van één bedrijf te behartigen, waarbij de stichting promotie kalfsvlees zich bedient van hetzelfde logo als dat bedrijf en gevestigd is op hetzelfde adres.
Dergelijke inzet van publiek geld wekt de indruk van oneerlijke concurrentie en belangenverstrengeling, waarmee een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit gerechtvaardigd zou kunnen zijn.

Rob Geus (die in de TVspotjes liet weten zo blij te worden van kalfsvlees) is helemaal niet meer zo vrolijk van kalfsvlees. Hij heeft spijt dat hij zijn medewerking heeft verleend aan het tv-spotje voor kalfsvlees. Dat heeft de tv-keurmeester (bekend van de Smaakpolitie) laten weten aan tv-programma Kassa. Hij kreeg helemaal spijt toen Kassa hem lieten weten hoeveel geld er met zo’n spotje gemoeid is. Geus vertelde zelf slechts 1000 euro te hebben gekregen. De Europese Commissie heeft in totaal 3 miljoen euro gegeven aan de stichting Promotie Kalfsvlees om het spotje mogelijk te maken.

http://bit.ly/1mRByi

Advertenties

Stichting VROM heeft een claim van vijf miljard euro neergelegd bij de provincie Overijssel. Daarmee hoopt de stichting de vestiging van megastallen (geiten- en kippenfabrieken, en varkensflats) in de provincie te voorkomen. Megastallen vormen een bedreiging voor niet alleen het milieu en dierenwelzijn en –gezondheid,maar ook voor de volksgezondheid. De Cijfers en analyses van de onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor Dier-aangelegenheden, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en de Raad voor het Landelijk Gebied laten zien dat er duidelijk meer nadelen dan voordelen kleven aan een megastal. De uitstoot van ammoniak en fijnstof neemt nauwelijks af (met respectievelijk 2 procent en 4 procent) en in de naaste omgeving van de veefabriek wordt zelfs een toename verwacht.

Huisartsen in veedichte gebieden maken zich in toenemende mate zorgen over de besmetting van varkens met de resistente MRSA-bacterie waarmee inmiddels de helft van de varkenshouders besmet is. Ook is er een directe relatie tussen de gevaarlijke Q-koorts en de bio-industrie 

Ondertussen betalen de inwoners van bijvoorbeeld de gemeente Grubbenvorst, die de afgelopen jaren een felle strijd hebben gevoerd tegen een veefabriek van 30.000 varkens en 1,3 miljoen kippen, de maatschappelijke rekening. Zij zullen de komende jaren worden geconfronteerd met fijnstof, stank en geluidsoverlast omdat een paar ondernemers hun megalomane dromen mogen realiseren. Het wordt tijd dat we als samenleving onze kernwaarden centraal stellen in de keuzes die we maken, in plaats van economische ontwikkeling en winstbejag leidend te laten zijn. We staan op een kruispunt waarvan de ene weg leidt naar een verheviging van de industriële veehouderij, die levende wezens tot dingen reduceert. De andere weg is naar een samenleving waar dieren met respect worden behandeld. Het is onbegrijpelijk dat partijen die zeggen begrippen als rentmeesterschap hoog in het vaandel te hebben (regeringspartijen CDA en ChristenUnie), kiezen voor de eerste weg. Pierre Troubetzkoy heeft daarvan gezegd: Hoe kunnen mensen hopen op genade van wat boven hen staat als ze zelf geen enkele genade kennen voor wat onder hen staat.

Nog even een aardigheidje, je kunt me hier tot nieuwe kandidaat premier stemmen om het proces van een diervriendelijk Nederland wat te bespoedigen…;-)

http://bit.ly/a7Ghg

Vandaag een debat met minister Verburg gehad over de biodiversiteitscrisis in Nederland en in de rest van de wereld. Ook bij de aanpak van deze crisis kiest dit kabinet weer voor slappe afspraken maken met het bedrijfsleven, een rondetafelgesprek hier en daar organiseren maar verder weinig ondernemen. Lees hier mijn bijdrage.

Gisteravond naar de premiere geweest van de klimaatfilm The Age of Stupid (mooie titel!). Het bestond uit een aantal verhaallijnen van mensen die direct de gevolgen van de klimaatcrisis ondervinden. De verhalen waren interessant, maar waar het in de film aan ontbrak was de aandacht voor de veroorzaker van de schadelijkste broeikasgassen (methaan): de veehouderij. De veehouderij stoot 40% meer broeikasgassen uit dan alle verkeer en vervoer samen. Een omissie in deze film. Het geeft me een goed gevoel dat onze klimaatfilm Meat the Truth deze maand in premiere gaat in Turijn en in November in Indonesië!

 

http://bit.ly/iABoG

Drukke week geweest in het kader van de Algemene Politieke Beschouwingen.
Tijdens de begrotingsbehandelingen heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat we zullen moeten inzien dat de bomen niet tot in de hemel groeien, maar in hoog tempo gekapt worden.
In het kader van ‘never waste a good crisis’ heb ik het kabinet gevraagd meer tijd, energie en geld te steken in plantaardige eiwitten en in het terugdringen van de consumptie van vlees, vis en zuivel. Precies zoals het Planbureau voor de Leefomgeving voorstelt.
Mijn bijdrage lees je hier.
Er leek aanvankelijk geen meerderheid voor dit plan (de meeste traditionele partijen zien nog steeds het verband niet tussen klimaatproblemen, ontbossing, dierziektencrises, biodiversiteitsproblemen, gezondheidsproblemen, zoetwaterproblemen en voedselschaarste) maar minister president Balkenende nam zowaar de motie over: het kabinet gaat onderzoek doen naar een vleestax!
Ik zag onze minister van Financiën Wouter Bos met pretoogjes kijken toen de premier het onderzoek aankondigde (Wouter Bos is zelf vegetariër) maar de minister van landbouw zat zeer ongemakkelijk te schuifelen op haar stoel op de tweede rij. Zij had 9 september nog op het NOS journaal gezegd dat er hoe-dan-ook-geen-biefstuk-belasting zou komen…
De meeste kranten hebben het niet opgemerkt dat de premier heeft toegezegd een vleesbelasting te willen onderzoeken als onderdeel van de bezuinigingsagenda, maar de vakpers wel.

Alleen Marc Chavannes viel het op hoezeer de MP moeite had met vragen over de plezierjacht en hoezeer de kopvoddentax de pers meer leek te boeien dan de veel serieuzere vleestaks. Lees hier meer. 

http://bit.ly/8zHah

Vandaag drukke dag geweest. Eerst overleg gehad over ‘duurzame soja’. Het bedrijfsleven heeft een platform in het leven geroepen om de sojateelt in met name Latijns-amerika te verduurzamen: de round table responsible soy. Een grote farce. De round table zet in op genetisch gemanipuleerde soja van Monsanto (een van de machtigste deelnemers van die round table). Deze soja (de RoundUpReady soja) is bestand tegen het bestrijdingsmiddel Roundup van … inderdaad hetzelfde Monsanto. Er kan dus lekker veel gif gespoten worden.
Schandalig dat iets verkocht wordt als duurzaam, terwijl het gewoon gaat om een goudgerande business case voor multinational Monsanto en Braziliaanse bossen decimeert. Lees hier mijn bijdrage.

Vanavond debat over de palingvisserij gehad. Ontluisterend hoe de ander partijen (opmerkelijk: de SP en de PvdA) het menen op te moeten nemen voor de vissers, zelfs nu de paling een net zo bedreigde diersoort is als de panda. Lees hier hoe bijzonder de leefwijze van de paling is. Lees hier mijn bijdrage. 

Femke Halsema heeft deze week in De Pers weer eens laten zien dat ze weinig opheeft met dieren en al helemaal met de Partij voor de Dieren.
In 2006 liet Halsema al weten voor het onderdoofd ritueel slachten.
Halsema: "Er is een hele rijke Nederlandse cultuur, waarbij hoort onze
gastvrijheid en tolerantie, waarbij ook hoort in toenemende mate de Islam"
Journalist: "En daar hoort ook Halalvlees bij?"
Halsema: "Ja hoor, daar hoort ook Halalvlees bij."

Halsema maakte al eerder duidelijk niet heel veel met dierenrechten op te hebben in een interview met de Duplomaat in 2003. Ze vertelde toen dat Groenlinks bepaald geen ‘vegetariërspartij’ is, dat ze zelf dol is op vlees en dat ze vindt dat er geen goede vervangers voor zouden zijn. Ook liet ze bij die gelegenheid weten dat ze niet snel de barricades op zou gaan voor de strijd tegen bont.
Deze week kwam Halsema opnieuw door in de Pers:
“Wij hebben ook opvattingen over mensen en niet alleen over dieren. De Dierenpartij is daarnaast veel radicaler en paternalistischer. Die wil een verbod op de vissenkom, terwijl ik denk: gekker moet het niet worden.’
‘Van oudsher ontfermen wij ons over dierenrechten. Voor een verbod op de bio-industrie kun je me wakker maken. Maar zij zetten het bevrijden van dieren op gelijk niveau met het eind aan de slavernij. Dat vind ik decadentie. Ik ontmoette een kinderarts in Gaza. Hij zei: oh, jullie zijn dat land waar ze een dierenpartij hebben. Ik zei: ja, dat komt omdat we geen echte problemen hebben.’ 

Vindt u een dier minder waard dan een mens?
‘Als je het me eerlijk vraagt? Ja. Ik vind mensenrechten… ik weet dat Marianne Thieme ook muggen beschermt eh… sorry, maar ik sla er wel eens een dood. Ja. Ik kan er niets aan doen.’

Tot zover de analyse op het gebied van dierenrechten van Femke Halsema, ik denk dat de werkgroep dierenrechten van die partij misschien nog wel wat vragen heeft voor de fractievoorzitter….

http://bit.ly/bg9Hc

De aangereden zwaan die gister een file op de A2 veroorzaakte maakt het goed. Nadat het dier was aangereden wilde zijn vrouwtje niet van zijn zijde wijken, waardoor de file ontstond. Zwanen zijn monogame dieren die levenslange verbintenissen aangaan. Dat maakt het extra verdrietig dat er elk jaar ongeveer 5.000 zwanen geschoten worden door jagers, ongeveer 30% van de populatie. Daardoor verliezen dus heel veel dieren hun partner.

De zwaan die gewond raakte op de A2 mag naar verwachting morgen weer terug naar het weiland bij de A2 waar z’n partner is achtergebleven.

http://bit.ly/16V3ex

Gister Buitenhof gezien? Lollig om te zien dat zowel Herman Wijffels als Rick van der Ploeg pleitten voor het bezien van de crises in samenhang en een vermindering van de vleesconsumptie. En zich verbaasden over het feit dat daar in het parlement nauwelijks over gesproken zou worden. Ik heb beide heren mijn boek ‘het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen’ en de film Meat the Truth toegezonden als blijk van waardering. Het gebeurt vaker, we lopen ver voor de muziek uit, en moeten daarmee ook niet zelden de eerste hoon opvangen over nieuwe inzichten, maar het geluid klinkt steeds luider door.
Kijk hier naar de uitzending van Buitenhof:

In Australië is grootscheeps bedrog met scharreleieren aan het licht gekomen
Dat is eerder in Nederland ook al eens uitvoerig aan de orde geweest.  Het blijft lucratief om consumenten te bedotten ten koste van dierenwelzijn. En het kabinet blijft inzetten op meer zelfregulering, in weerwil van oproepen als die van Wijffels en van der Ploeg.

http://bit.ly/ZGlrj

Vandaag een brief van minister Verburg, waaruit blijkt dat ons duw- en trekwerk om hogere straffen te zetten op het mishandelen van dieren en het overtreden van de transportregels vrucht afwerpen.
Kijk maar :
Nu gelden de volgende maximale straffen bij overtredingen op het terrein van het doden en transporteren van dieren:
• maximaal 6 maanden hechtenis
• of een taakstraf
• of een boete van maximaal 18.500 euro

In onderstaand schema is vermeld welke straffen er onder welke omstandigheden maximaal opgelegd kunnen gaan worden, als de Eerste en Tweede Kamer de voorgestelde wijziging van de WED overnemen:
Doden van Dieren zonder opzet (overtreding)
• maximaal 1 jaar hechtenis
• of een taakstraf
• of een boete van maximaal 18.500 euro
Doden van Dieren met opzet (misdrijf)
• of maximaal 6 jaar hechtenis
• of een taakstraf
• of een boete van maximaal 74.000 euro
Schenden van de Transportverordening zonder opzet (overtreding)
• of maximaal 6 maanden hechtenis
• of een taakstraf
• of een boete van maximaal 18.500 euro
Schenden van de Transportverordening met opzet (misdrijf)
• of maximaal 2 jaar gevangenisstraf
• of een taakstraf
• of een boete van maximaal 18.500 euro

Natuurlijk zit ‘t ‘m niet alleen in de hoogte van de straffen maar ook en vooral in de handhaving. Maar we gaan de goeie kant op wanneer de overheid gaat inzien dat dieren geen dingen zijn, maar wezens die serieuze rechtsbescherming verdienen!
Fijn weekend!

http://bit.ly/ZSUF0

Gisteren in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehad met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, LTO, de Dierenbescherming, Professor mr Freriks Dier en Recht en de Coalitie dierenbeschermingsorganisaties Nederland. Het ging over de nieuwe Wet Dieren die CDA-minister Verburg van Landbouw geconstrueerd heeft. Behalve LTO, waren de gesprekspartners kritisch tot zeer kritisch over de wet. Het is een wet die de diergebruiker beschermt en niet de dieren. De wet heette ook eerst Wet Dieren en dierlijke producten en dat is precies de juiste benaming voor deze wet. De minister stelt in haar nieuwe wet het produceren en gebruik van dieren centraal in plaats van de bescherming van dieren. Deze wet betekent een verslechtering ten opzichte van de huidige wet. Zo worden huisvestingssystemen (voor bijvoorbeeld legkippen, varkens, koeien) niet meer vooraf getoetst aan de hand van dierenwelzijnsnormen. Verder is het ritueel onverdoofd slachten zodanig in de wet verankerd dat het nog moeilijker wordt om dat verboden te krijgen. Nu staat de toestemming om onverdoofd te slachten in een relatief eenvoudige Algemene Maatregel van Bestuur. Zo’n maatregel is eenvoudiger ongedaan te maken dan een wet. Wij hebben een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om het onverdoofd ritueel slachten verboden te krijgen. Klik hier
Een ander voorbeeld waarom deze wet zo fout is, is dat deze wet eigenlijk alleen maar lijkt te zijn bedoeld om Europese regelgeving om te zetten in Nederlandse regelgeving. De eigen verantwoordelijkheid om zelf strengere regels te stellen ten aanzien van het dierenwelzijn wordt niet genomen.
Reden te meer om deze wet massaal af te keuren. Laat het weten via www.dierenwet.nl teken daar de petitie.

Wellicht heb je gisteren het programma Gifkikkers gezien bij de VARA. In dat programma werd duidelijk dat er nog steeds grove misstanden zijn bij het diertransport. Keer op keer belooft de diertransportsector dat het beter gaat worden, keer op keer laat de minister de sector zelf regels maken, en keer op keer werkt het niet. Het is een grof schandaal dat de dieren respectloos als waardeloze dingen op transport worden gezet. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan deze inhumane praktijken. Klik hier  voor de uitzending. Ik heb met Krista van Velzen en anderen Kamervragen gesteld en daarnaast willen wij de minister verzoeken om te komen tot wetgeving waarbij de overtredende vervoerder niet alleen straf krijgt (intrekking vergunning, boetes, gevangenisstraf) maar ook de verkregen winst door het transport moet inleveren. 

Tot slot nog goed nieuws: Meat the Truth, de klimaatfilm van de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk bureau van de Nederlandse Partij voor de Dieren, heeft in Brazilië een Eervolle Onderscheiding gekregen. De spraakmakende documentaire, die aantoont dat de veehouderij een van de grootste veroorzakers is van klimaatverandering, werd vertoond tijden het 1e Internationale Filmfestival voor de Rechten van Dieren, dat op 29 en 30 augustus plaatsvond in Curitiba, Brazilië. Meat the Truth hoorde bij de drie films die in de prijzen vielen op het festival.

Meat the Truth ontving op 15 november 2008 al een Eervolle Onderscheiding van de Film Council of Greater Columbus, tijdens het Columbus International Film and Video Festival in de Verenigde Staten.

De documentaire is inmiddels over de gehele wereld vertoond, in landen als Taiwan, Australië, Nieuw-Zeeland, Equador, Canada, Italië, Duitsland, Argentinië, Spanje, Kroatië, Slovenië, Singapore, Portugal en Groot-Brittannië, en is vertaald in 6 verschillende talen: Chinees, Croatisch, Spaans, Portugees, Sloveens en Italiaans. Op het moment wordt er gewerkt aan een Turkse, Duitse en Franse vertaling. De Nederlandse , Engelse en Portugees ondertitelde versie zijn inmiddels gratis online gezet om een groot publiek kennis te laten maken met de film: www.meatthetruth.nl (Nederlandse en Engelse versie) en www.youtube.com/watch?v=dk7LPUHes8U (Portugese versie).

http://bit.ly/47wnA

Tag cloud

Partij voor de Dieren

Advertenties